1

ý tưởng được cập nhật

Tạo tài khoản và chia sẻ ý tưởng của bạn, góp phần đa dạng hóa ngân hàng ý tưởng sáng tạo của Thanh niên Việt Nam

"Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến"